4 نوع دعوای طاری

دعوای طاری چیست ؟ توضیحات تکمیلی با چینوت : طاری در لغت یعنی به ناگاه درآمدن. به عبارت بهتر عارض شدن چیزی بر چیز دیگری. دعـوای طـاری دعوایی است که در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی از طرف خواهان یا خوانده علیه یکدیگر یا اینکه خواهان یا خوانده یا هر دو آنها علیه شخص ثالث و یا از طرف شخص ثالث بر خواهان یا خوانده یا هر دو آنها اقامه می‌شود. این دعاوی اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشند باید در دادگاهی اقامه شوند که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

4 نوع دعوای طاری

انواع دعاوی طاری

  1. دعوای اضافی
  2. دعوای متقابل
  3. دعوای ورود ثالث
  4. دعوای جلب ثالث

از انواع دعاوی طاری هستند که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اشاره شده است.

  • دعـوای طـاری را در صورتی که خواهان اصلی علیه خوانده اقامه کند دعوای اضافی؛
  • چنانچه آن را خوانده علیه خواهان اقامه کند دعوای متقابل؛
  • هر گاه آن را شخص ثالثی علیه طرف‌های دعوا یا یکی از آنها اقامه کند دعوای ورود ثالث
  • اگر طرف‌های دعوا یا یکی از آنان آن را علیه شخص ثالثی اقامه کند دعوای جلب ثالث نامیده می‌شود.

مستند قانونی دعوای طاری

در ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 به دعوای طاری اشاره شده است.

بر وفق این ماده:

«هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعـوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعـوای طـاری نامیده می‌شود. این دعـوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.»

صلاحیت محلی و صلاحیت ذاتی در دعاوی طاری

دعوای طاری در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آن جریان دارد. بنابراین در دعاوی طاری صلاحیت محلی وجود ندارد و ایراد به صلاحیت محلی مسموع نیست. به عبارت دیگر رسیدگی به دعـوای طـاری چنانچه از صلاحیت ذاتی دادگاه بیرون نباشد باید در دادگاهی صورت گیرد که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند. در این صورت دادخواست دعـوای طـاری باید به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی تقدیم شود.

شرایط رسیدگی به دعوای طاری

شرایط رسیدگی به دعوای طاری در دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی عبارتند از: الف)این دعاوی با دعوای اصلی ارتباط یا اتحاد منشأ داشته باشد. ب)دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی، صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعـوای طـاری را داشته باشد. ج)دعوای طاری پس از دعوای اصلی در دادگاه مطرح شود.

رعایت اصل صلاحیت ذاتی در رسیدگی

دعـوای طــاری حتی اگر از صلاحیت ذاتی دادگاه بیرون باشد باید در دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی اقامه شود. چنانچه دعـوای طـاری در صلاحیت ذاتی دادگاه نباشد این دادگاه با صدور قرار اناطه، دعوای طاری را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد. در صورتی که اختلاف در صلاحیت پیش آید باید دعوا را برای تعیین دادگاه صالح به مرجع حل اختلاف بفرستد و اگر رسیدگی به دعاوی اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعـوای طـاری است رسیدگی را تا رسیدن نتیجه متوقف کند.

دعاوی طاری در دادگاه‌های حقوقی

در محاکم کیفری امری به عنوان دعـاوی طـاری موضوعیت ندارد و فقط دعـاوی طـاری در محاکم حقوقی راه دارد. لازم به توضیح است در دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف هر 4 نوع دعاوی طاری با رعایت شرایط مقرر آنها در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 وجود دارد ولی در دیوان عدالت اداری دعوای اضافی و دعوای تقابل قابل طرح نمی‌باشد.

نحوه طرح دعاوی طاری به چه صورت است؟

با عنایت به اینکه دعاوی طاری به مانند دعاوی اصلی می‌باشند بنابراین برای طرح دعاوی طـاری نیاز به ثبت دادخواست در یکی از دفاتر خدمات قضایی می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *